Black Seagull 21. maj kl. 21.00

 Black Seagull

Lørdag d. 21. maj kl. 21.00

Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Entre døren kr. 90 - Forsalg: kr. 80,- YES & MORTÍ Havnebryggen 7, Svaneke

Medlemmer af NoName kr. 50,- og Udenbys gæster kan bestilles på

 E-mail: nonamesvaneke@gmail.com 

 NoName glæder os til at præsenterer Black Seagull, for første gang på Bornholm, til en spændende koncertaften.

Black Seagull bringer musikalske bud, lyd og sange, som bevæger sig omkring atmosfæriske universer, hvor tråde til akustisk folk, americana og mørkrandet klassisk rock, til sammen skaber et intenst melodisk, nordisk præget udtryk, der måske bedst kan betegnes som urban folk-noir.

Black Seagull er blevet kaldt et band af nomader. Typisk rejser bandet mellem selvskabte mobile studier i lånte lejligheder, weekend-tomme kontorer, sommerhuse i ind og udland. Bandet ynder derfor en ”travelling light” og ”less is more” tilgang, der omsættes til en enkel hovedsageligt akustisk instrumentering. Black Seagull har siden bandet debuterede i 2014 stille og roligt skabt deres egen plads på den alternative folk- og rockscene. Bandet har i flere omgange turneret venues og festivaler blandt andet i Tyskland, men bandet har også opnået opmærksomhed i Italiensk og Schweizisk presse og radio.

Det er blevet til i alt 3 vinyl udgivelser, plus det løse, videoer og singler. Seneste nedslag er lp’en ”Patch up and redefine” fra efteråret 2019. En interessant sidebemærkning er at pladens cover-art er lavet af billedkunstner Lars Ravn.

De efterfølgende turneplaner i forbindelse med udgivelsen af ”Patch up and redefine”, blev som så meget andet umuliggjort da covid19 rullede over verden.

Nu i 2022, forhåbentligt, vel på bagsiden af covid19, er bandmedlemmerne i Black Seagull sultne efter at møde ligeledes sultne publikummer, gamle såvel som nye venner. Musik og mennesker skal ud og udveksles for at leve.

 Black Seagull er: Bo Morthen, Vokal og Guitar. Benjamin Hammerum, Guitar og vokal. Bjarni Olsen, guitar og Mads Juhl, perkussion og vokal.

https://www.youtube.com/user/BlackSeagullBand

https://open.spotify.com/artist/4jbMRkYM8TCic3SzBLBIGO


Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM.

Svaneke Vandrehjem ¤ Restaurant Bryghuset generalforsamling 2022

 

Musikforeningen NoName, Elmevej 6, Svaneke

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 Mandag d. 11. april 2022 kl. 19.00 i FREM, Svaneke Bio

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens Beretning.
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2021 og kontingent for 2023.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Bestyrelse, 3 vælges for 2 år. 2 suppleanter for 1 år.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  8. Evt.

Vedtægter findes på www.noname.svaneke.net - Om NoName

 

Vedtægter


Vedtægter
for Musikforeningen NoName, Svaneke

CVR/SE nr. 2846 7796 - Nordea: 0661-7557 680483§1  NAVN
1.1  Foreningens navn er ”NoName”.
1.2  Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
1.3  Foreningen er medlem af Kulturhuset FREM


§ 2  FORMÅL
2.1.  Foreningens formål er:
-at fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for rytmiske
     musikaktiviteter på Bornholm, herunder
-at formidle undervisningsmuligheder
-at formidle samspilsmuligheder
-at formidle egnede øvelokaler
-at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige
     myndigheder m.fl.
     2.2. –at skabe et netværk for lokale musiker og øens musikmiljø.
                  

§ 3  MEDLEMMER
3.1.  Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.
3.2.  Indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse.
3.3.  Medlemskabet følger kalenderåret og ophører ved manglende kontingentbetaling.
3.4.  Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser
        Eller anseelse.
     3.5.  Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for  førstkommende  generalforsamling.


§4  KONTINGENT
4.1.  Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
  betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
4.2.  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.


§ 5  GENERALFORSAMLING
5.1.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2.        Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden, samt tid og sted.
5.3.        Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved
          generalforsamlingen.
5.4.        Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de
          fremmødte.
    Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig
    afstemning, for eks. ved personvalg.
    Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
5.5.        Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med
          undtagelse af formåls- og opløsnings §2 og 10§, der kræver mindst 2/3 flertal.
               Opnøes der ikke 2/3  flertal ved generalforsamlingen, indkaldes der til eksordinær
               generalforsamling hvor beslutninger kan vedtages ved almindeligt flertal.
5.6.    Dagsordenen skal indeholde flgnd. faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Evt.
5.6.        Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8
          dage før generalforsamlingen.
5.7.        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor
                bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/5 af medlemmerne med angivelse af
                motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med ordinært  
                varsel.


§ 6  BESTYRELSE
6.1.        Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år 3 og lige
år 2. Suppleanter vælges hvert år.
6.2.    Bestyrelsen består af  5 medlemmer + 2. suppleanter.
6.3.    Genvalg kan finde sted.
6.4.        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
          Den  fastsætter selv sin  forretningsorden.
6.5.   Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, efter behov. Dog mindst 4 gange årligt.
6.6         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
         Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7.        Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører    
         foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
6.8.        Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
6.9.        Bestyrelsen modtage ikke honorar.


§ 7  REGNSKAB
7.1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
7.2.  Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.


§ 8  MIDLER
      8.1.    Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål
8.2.        Finansieringen af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m.
8.3.        Formand og kassere har i forening tilsammen tegningsretten i økonomiske forhold.

§ 9  FORPLIGTELSER
9.1.  For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.


§10  FORENINGENS OPLØSNING
10.1.  Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.
10.2   Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne  stemmer er for.
10.3.  Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til at støtte det bornholmske   rytmiske musikliv, øvelokaler og andre aktiviteter  såvel private som offentlig.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling dato d. 8. marts 2005


Musikforeningen NoName blev dannet den 8. marts 2005. Foreningens formål er at udvikle et musikliv ”Udenfor Sæsonen” på Østbornholm med base i Kulturhuset FREM, Svaneke.

Kontingent er kr. 100 årligt. Konto i Nordea 0661-7557 680483.
Som medlem opnår du rabatter til foreningens arrangementer.
23. april 2022 Thomas Buttenschøn

 

THOMAS BUTTENSCHØN

 

Eksklusivt og intimt soloshow

 

Lørdag d. 23. april kl. 20.00

 

Kulturhuset Frem

 Brænderigænget 10, 3740 Svaneke

Forsalg: 160,- Dør: 180,-  Åbnes 19:00

ticketmaster.dk & Svanekegården

 

Bemærk: Unummererede siddepladser

Unge under 26 år kan købe forsalgsbillet for 80,- kr.

 

NoName medlemmers forsalgsbillet for kr. 120,-.

 Medlemskab! kr. 100 på Nordea reg.nr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter. Husk at opgive navn og e-mail .....Så er du også medlem af FREM, Svaneke.

 

Thomas Buttenschøn inviterer publikum til en mindeværdig koncert, hvor musik og storytelling fremføres på autentisk vis, ligesom der tages humoristisk livtag med livets finurligheder og kærligheden som det utilregnelige kompas, der af og til, får dig på en omvej, men som altid får dig sikkert i havn.

SANGE DER (HELLER) IKKE ER TIL RADIOEN er titlen på Thomas’ nyeste skud, der er opfølgeren til det anmelderroste, totalt udsolgte, derfor meget efterspurgte album fra 2015, med den næsten enslydende titel, SANGE DER IKKE ER TIL RADIOEN.

2015 albummet blev kun solgt live, og det nye album sælges således også kun til koncerterne, som LP. Albummet trykkes i begrænset oplag, og vil ikke kunne købes i butikker.

SANGE DER (HELLER) IKKE ER TIL RADIOEN indeholder, personlige sange, der ikke er skrevet til det traditionelle radioformat, (deraf titlen) men simpelthen bare er sange om mennesker, følelser og betragtninger, som Thomas bare måtte ud med.

Det er derfor selvsagt en aften, der står i det personlige tegn. Sange, følelser og poesi, som præsenteres i et virvar af utallige vittige og tå krummende historier fra et levet liv, der sjældent former sig som forventet, men som mildest talt, og sagt ”i al fortrolighed”, bliver ved med at overraske – ikke mindst Thomas.

De poetiske sange fremføres håndspillet, på en charmerende måde, der får sit unikke liv i et stemningsfuldt samvær med publikum.

Der lægges op til, at publikum kan nynne, synge og grine med fra start til slut.

Arr: Musikhuzet i samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke

 

Billetter købes i Kulturbutikken og på Musikhuzet.dk

 

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM

Danhostel Svaneke Vandrehjem - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset – bespisning

 


12. marts 2022 Nice Little Penguins

 NICE LITTLE PENGUINS

Akustisk intimkoncert

Lørdag d. 12 marts kl. 20.00

Kulturhuset Frem
 Brænderigænget 10, 3740 Svaneke
Forsalg: 120,- Dør: 130,-  Åbnes 19:00

Bemærk: Unummererede siddepladser
Unge under 26 år kan købe forsalgsbillet for 60,- kr.

ticketmaster.dk  & Svanekegården

NoName medlemmers forsalgsbillet for kr. 80,-.
 medlemskab! kr. 100 på Nordea regnr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter. Husk at opgive navn og email .....Så er du også medlem af FREM, Svaneke. 

Siden "Nice Little Penguins" hittede stort i 1993 med ”Rain Keeps On Falling”, som blandt andet var Ugens Uundgåelige på P3 og blev vist adskillige gange på MTV, har kvartetten udgivet i alt otte albums. Deriblandt ”Flying” 'der gik platin', hvorfra titelnummeret for længst har opnået evergreenstatus – både herhjemme og i udlandet.

Bortset fra en pause fra 1997-2002 har Nice Little Penguins gennem alle årene flittigt gæstet landets spillesteder, forsamlingshuse og festivals. Nu som dengang i den originale udgave med bassist Bo Feierskov i den vokale front, brødrene Michael og Carsten Kolster på henholdsvis guitar/vokal og trommer/kor, samt HH Præstbro på keyboards/kor.

De tre førstnævnte har spillet sammen siden 1984, og kan således i år fejre 30 års jubilæum på scenen. Det gør de ved for første gang at spille deres sange i et intimt, akustisk set-up med fokus på de vokalharmonier, bandet er blevet så kendt for.

Ud over adskillige ørehængere og radiobaskere fra bagkataloget, er der også nyere og anderledes kompositioner fra det seneste udgivne album "Songs (that didn’t make it)" med på sætlisten. Som titlen antyder, er der tale om sange, som af den ene eller anden grund ikke kom med på tidligere udgivelser med Nice Little Penguins. De blev genoplivet på en udgivelse, som viser nye, interessante sider af makkerparret Kolster/Feierskovs sangskrivning.

Det er nogle erfarne herrer, som er klar til at indtage scenen og sætte en tyk streg under, at Nice Little Penguins ikke hører til i kategorien af navne, der kommer og går. Publikum kan glæde sig til at høre et tændt og spillelystent orkester, der på trods af, at de denne gang har trukket stikket ud, sætter alt ind på at tage stikket hjem.Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM
Danhostel Svaneke Vandrehjem - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset – bespisning

 

Arr: Musikhuzet i samarbejde med Musikforeningen NoName, Svaneke

Billetter købes i Kulturbutikken og på Musikhuzet.dk