Vedtægter


Vedtægter
for Musikforeningen NoName, Svaneke

CVR/SE nr. 2846 7796 - Nordea: 0661-7557 680483§1  NAVN
1.1  Foreningens navn er ”NoName”.
1.2  Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
1.3  Foreningen er medlem af Kulturhuset FREM


§ 2  FORMÅL
2.1.  Foreningens formål er:
-at fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for rytmiske
     musikaktiviteter på Bornholm, herunder
-at formidle undervisningsmuligheder
-at formidle samspilsmuligheder
-at formidle egnede øvelokaler
-at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige
     myndigheder m.fl.
     2.2. –at skabe et netværk for lokale musiker og øens musikmiljø.
                  

§ 3  MEDLEMMER
3.1.  Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.
3.2.  Indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse.
3.3.  Medlemskabet følger kalenderåret og ophører ved manglende kontingentbetaling.
3.4.  Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser
        Eller anseelse.
     3.5.  Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for  førstkommende  generalforsamling.


§4  KONTINGENT
4.1.  Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
  betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
4.2.  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.


§ 5  GENERALFORSAMLING
5.1.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2.        Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden, samt tid og sted.
5.3.        Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved
          generalforsamlingen.
5.4.        Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de
          fremmødte.
    Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig
    afstemning, for eks. ved personvalg.
    Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
5.5.        Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med
          undtagelse af formåls- og opløsnings §2 og 10§, der kræver mindst 2/3 flertal.
               Opnøes der ikke 2/3  flertal ved generalforsamlingen, indkaldes der til eksordinær
               generalforsamling hvor beslutninger kan vedtages ved almindeligt flertal.
5.6.    Dagsordenen skal indeholde flgnd. faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Evt.
5.6.        Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8
          dage før generalforsamlingen.
5.7.        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor
                bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/5 af medlemmerne med angivelse af
                motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med ordinært  
                varsel.


§ 6  BESTYRELSE
6.1.        Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år 3 og lige
år 2. Suppleanter vælges hvert år.
6.2.    Bestyrelsen består af  5 medlemmer + 2. suppleanter.
6.3.    Genvalg kan finde sted.
6.4.        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
          Den  fastsætter selv sin  forretningsorden.
6.5.   Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, efter behov. Dog mindst 4 gange årligt.
6.6         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
         Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7.        Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører    
         foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
6.8.        Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
6.9.        Bestyrelsen modtage ikke honorar.


§ 7  REGNSKAB
7.1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
7.2.  Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.


§ 8  MIDLER
      8.1.    Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål
8.2.        Finansieringen af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m.
8.3.        Formand og kassere har i forening tilsammen tegningsretten i økonomiske forhold.

§ 9  FORPLIGTELSER
9.1.  For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.


§10  FORENINGENS OPLØSNING
10.1.  Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.
10.2   Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne  stemmer er for.
10.3.  Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til at støtte det bornholmske   rytmiske musikliv, øvelokaler og andre aktiviteter  såvel private som offentlig.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling dato d. 8. marts 2005


Musikforeningen NoName blev dannet den 8. marts 2005. Foreningens formål er at udvikle et musikliv ”Udenfor Sæsonen” på Østbornholm med base i Kulturhuset FREM, Svaneke.

Kontingent er kr. 100 årligt. Konto i Nordea 0661-7557 680483.
Som medlem opnår du rabatter til foreningens arrangementer.
Ingen kommentarer: