søndag den 30. august 2020

DR. FRIIS BLUES CLINIK FEAT. JOHNNY WALTHER


DR. FRIIS BLUES CLINIK 
FEAT. JOHNNY WALTHER

Søndag d.13. sep. kl.16.00, døren åbner kl. 15.00 

Kulturhuset FREM, Svaneke Bio, Brænderigænget 10 

Entre: kr. 140 - Forsalg kr. 120

Medlemmer af NoName og Jazzklub Bornholm kan købe forsalgsbillet for kr. 90.

https://www.ticketmaster.dk/event/488325

Foto: Flemming Hjøllund

Endelig kan Musikforeningen NoName afholde (siddende) koncert igen.

Vi præsenterer den bornholmske guitarist Johnny Walther, ved dette års Dr. Friis Blues Clinic. Med det faste ensemble Thor Backhausen, Lars Juul og Michael Friis lægges der op til et brag af et foke-bluesrock og contry eftermiddag i Frem, Svaneke Bio.

 Johnny Walther har været fast leverandør af rå bluesrock de seneste 30 år. Han bliver kaldt Bornholms svar på den amerikanske vokalist Willy Nelson, og noget er der sikkert om betegnelsen, for Walthers røst er både rå og sjælfuld, med nerve og intensitet. Ingen er tvivl om, han mener dét han synger.

I 1984, ved ankomsten til Bornholm, stiftede Johnny Walther Krølle Bølle Band, senere dannede han, Masque Division, der udgav en single plade, han var også frontfigur i Rockband Foxy og spillede som opvarmning for bl.a. D.A.D, Street Beat, Savage Rose og Simcess.

I 1993 dannede han Johnny Walther Band, der siden har eksisteret i mange forskellige konstellationer.

Vi følger de af regeringens udstede retningslinjer om afspritning og afstand, kom i god tid så alle kan komme ind og sidde ned før koncerten begynder. Der vil være et begrænset antal billetter kan købes på Musikhuzet.dk https://www.ticketmaster.dk

 Arr & Info: Facebook/Musikforeningen NoName, Svaneke - http://noname.svaneke.netnonamesvaneke@gmail.com - www.musikhuzet.dk  

Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM

Hotel Siemsens Gaard – overnatning 

Restaurant Bryghuset - bespisning

mandag den 8. juni 2020

NoName ordinær generalforsamling. Mandag d.22. JUNI 2020 kl.19.00 i FREM,


Musikforeningen NoName


GENERALFORSAMLING NY DATO.

Musikforeningen NoName Svanekes ordinær generalforsamling.
Mandag d.22. JUNI 2020 kl.19.00 i FREM, Svaneke Bio

Dagsorden ifølge vedtægter.
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens Beretning.
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2019 og kontingent for 2021.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Bestyrelse, 3 vælges for 2 år: Jens Peter Müller, Jens Yde Frey, Peter Mors (modtager alle genvalg)
     2 suppleanter, vælges for 1 år. Erik Frederiksen (ønsker ikke genvalg) og Maja Ipsen.
  1. Valg af 1 revisor: og 1 revisorsuppleant

Vedtægter findes på www.noname.svaneke.net


NoName måtte udsætte/aflyse sine 4 koncerter og generalforsamling i foråret. NoName har ikke lidt økonomisk under CO-19 krisen. NoName første koncert i efteråret bliver 6. september, hvis det er mulig, med de restiktioner der er for spillesteder, ”hvis vi kan” opfylde vejledninger for publikum, medhjælper og musiker og der er økonomisk forsvarlig.

Støt NoName med et medlemskab! kr. 100 på Nordea regnr. 0661 konto 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter. Husk at opgive navn og email .....Så er du også medlem af FREM, Svaneke


På Bestyrelsens vegne.
Ditte Braaten Olsen og Jens Peter Müller

søndag den 7. juni 2020


Vedtægter
for Musikforeningen NoName, Svaneke

CVR/SE nr. 2846 7796 - Nordea: 0661-7557 680483§1  NAVN
1.1  Foreningens navn er ”NoName”.
1.2  Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
1.3  Foreningen er medlem af Kulturhuset FREM


§ 2  FORMÅL
2.1.  Foreningens formål er:
-at fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for rytmiske
     musikaktiviteter på Bornholm, herunder
-at formidle undervisningsmuligheder
-at formidle samspilsmuligheder
-at formidle egnede øvelokaler
-at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige
     myndigheder m.fl.
     2.2. –at skabe et netværk for lokale musiker og øens musikmiljø.
                  

§ 3  MEDLEMMER
3.1.  Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.
3.2.  Indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse.
3.3.  Medlemskabet følger kalenderåret og ophører ved manglende kontingentbetaling.
3.4.  Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser
        Eller anseelse.
     3.5.  Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for  førstkommende  generalforsamling.


§4  KONTINGENT
4.1.  Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.
  betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
4.2.  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.


§ 5  GENERALFORSAMLING
5.1.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2.        Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden, samt tid og sted.
5.3.        Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved
          generalforsamlingen.
5.4.        Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de
          fremmødte.
    Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig
    afstemning, for eks. ved personvalg.
    Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
5.5.        Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med
          undtagelse af formåls- og opløsnings §2 og 10§, der kræver mindst 2/3 flertal.
               Opnøes der ikke 2/3  flertal ved generalforsamlingen, indkaldes der til eksordinær
               generalforsamling hvor beslutninger kan vedtages ved almindeligt flertal.
5.6.    Dagsordenen skal indeholde flgnd. faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Bestyrelsesberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Evt.
5.6.        Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8
          dage før generalforsamlingen.
5.7.        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor
                bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/5 af medlemmerne med angivelse af
                motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med ordinært  
                varsel.


§ 6  BESTYRELSE
6.1.        Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år 3 og lige
år 2. Suppleanter vælges hvert år.
6.2.    Bestyrelsen består af  5 medlemmer + 2. suppleanter.
6.3.    Genvalg kan finde sted.
6.4.        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
          Den  fastsætter selv sin  forretningsorden.
6.5.   Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, efter behov. Dog mindst 4 gange årligt.
6.6         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
         Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.7.        Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører    
         foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
6.8.        Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
6.9.        Bestyrelsen modtage ikke honorar.


§ 7  REGNSKAB
7.1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
7.2.  Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.


§ 8  MIDLER
      8.1.    Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål
8.2.        Finansieringen af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m.
8.3.        Formand og kassere har i forening tilsammen tegningsretten i økonomiske forhold.

§ 9  FORPLIGTELSER
9.1.  For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.


§10  FORENINGENS OPLØSNING
10.1.  Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.
10.2   Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne  stemmer er for.
10.3.  Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til at støtte det bornholmske   rytmiske musikliv, øvelokaler og andre aktiviteter  såvel private som offentlig.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling dato d. 8. marts 2005


Musikforeningen NoName blev dannet den 8. marts 2005. Foreningens formål er at udvikle et musikliv ”Udenfor Sæsonen” på Østbornholm med base i Kulturhuset FREM, Svaneke.

NoName havde 42 medlemmer i 2019, Kontingent er kr. 100 årligt. 
Konto i Nordea 0661-7557 680483.
Som medlem opnår du rabatter til foreningens arrangementer.
tirsdag den 31. marts 2020

PROGRAM FOR FORÅRETS LIVE-KONCERTER I FREM


Musikforeningen NoNameElmevej 6, Svaneke

2020 bliver særlig festlig for NoName da foreningen har 15 års jubilæum.
Musikforening NoName blev dannet d. 8. marts 2005 med det formål "at fremme rytmisk musik på Østbornholm" med base i kulturhuset FREM i Svaneke.
Der er gået 15 år. NoName fortsætter det kulturelle arbejde med frivillige hænder, og vi er klar med nye spændende koncerter denne sæson.
 
Så støt NoName med et medlemskab. Indbetal kr. 100 på vores konto i Nordea reg.nr. 0661 konto nr. 7557 680483 og opnå rabatter til vores koncerter. Husk at opgive navn og e-mail ..... som medlem vil du opnå rabatter til alle vores koncerter.
NoName har et fantastik tilbud til dig, når du har betalt kontinent for 2020, har du gratis èntre til jubilæumskoncerten og super rabat til de første 40 medlemmer til BO EVERS Kr. 70 det er ½ pris.

PROGRAM FOR FORÅRETS LIVE-KONCERTER I FREM:
28.marts  Aflyst – Familiekoncert: Drømmekvarteret.
For aldersgruppen 4-9-årige og deres familier.
Bag Drømmekvarteret står topmusikeren/guitarist Mikkel Nordsø, den iransk fødte skolelærer, Farnoush Bassri Mindfull fortæller og Tine Rehling på Harpe. Forsalg kr. 40 – Døren Kr. 60

18.april  NoName 15 års fødselsdags koncert. Udsat til efteråret!! pga. Covid-19 smittefare.
I anledning af 15 års fødselsdagen er der planlagt en festlig aften for alle interesserede. Dagen vil byde på musiske indslag med musikere og bands som igennem årene har bidraget til fede musikoplevelser i FREM.

16.maj Bo Evers og bandUdsat til 23. maj 2021 pga. Covid-19 smittefare - .
Du kender sange som storhittet: 'Fred', 'Barry White' og 'Hver Anden Weekend' og du kender Bo Evers’ karakteristiske kvækkende stemme. Bo Evers er en orddriblende trubadur og hans underfundige rim og skæve menneske-observationer er forfriskende og en oplevelse i sig selv.
Forsalg kr.140 – Døren Kr. 160 – Medlemmer kr. 110 – Supertilbud kr. 40

31.maj Pinse søndag - Delta Blues Band. Aflyst pga. Covid-19 smittefare.
Skandinaviens ældste bluesband, Delta Blues Band er på farten igen. De spiller fortsat solid og meget indlevene blues, der kommer langt ud i alle kroge af bluesmusikken. I spidsen af bandet finder vi Danmarks Mr. Blues, Troels Jensen klaver/guitar, Thomas Puggaard-Müller guitar, Jørgen Lang mundharpe, Knut Henriksen vokal, bas, og Asmus Jensen trommer.
Forsalg Kr. 160 – Døren Kr. 185 - Medlemmer Kr. 120

NoName har brug for støtte og folk som vil hjælpe til ved arrangementer og som har lyst til at deltage i foreningsarbejdet, så der også FREMover er live koncerter i Svaneke af høj kvalitet. I 2019 havde NoName 42 medlemmer og vi ved, at vores frivillige arbejde, ikke kun kommer Svaneke, men hele Bornholms musikliv til gavn.

Kunder, der har købt billetter på Musikhuzets hjemmeside eller ticketmaster.dk, får automatisk en e-mail fra Ticketmaster vedrørende refundering af billetter.

Er dine billetter købt med enten betalingskort, PayPal eller Klarna via ticketmaster.dk eller Ticketmaster Danmarks Servicecenter vil billetprisen automatisk blive tilbageført til din konto inden for 2 måneder.


Er dine billetter betalt helt eller delvist med Ticketmaster gavekort eller MobilePay bedes du kontakte Ticketmaster Service Center på e-mail: servicecenter@ticketmaster.dk. Du bedes oplyse ordrenummeret samt de sidste 4 cifre i kortnummeret brugt til betaling samt det reg. og kontonummer du ønsker beløbet overført til.
Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM
Hotel Siemsens Gaard - overnatning ¤ Restaurant Bryghuset – bespisning

lørdag den 28. marts 2020

Drømmekvarteret

Familiekoncert: Drømmekvarteret.
Lørdag 28. marts Aflyst
Kulturhuset Frem, Brænderigænget 10, 3740 Svaneke
Entre forsalg 40 kr.: Havnekiosken eller Indgangen: 60 kr.
Bemærk: for aldersgruppen 4-9-årige og deres familier.

Der arbejder i øjeblikket på at flytte det planlagte arrangement til en nye datoer.
Vi vil løbende melde ud omkring de enkelte arrangementer på vores Facebook side og hjemmeside, når vi ved mere.
Har du billet til et af vores arrangementer i den kommende tid, vil du blive kontaktet direkte på mail hurtigst muligt.
Vi beder om jeres forståelse og tålmodighed, 
For at passe på vores personale og vores kunder. Pas godt på jer selv og jeres nærmeste 


De bedste hilsner NoName & MusikhuzetDrømmekvarteret er en mental pause til børn i form af eventyrlige fortællinger akkompagneret af beroligende musik.
Drømmekvarteret bruger fantasien og musikken til at invitere børn til at visualisere og sanse helt almindelige indtryk som frygt, kærlighed og spænding.
Den mentale proces skaber kontakt mellem sind og krop, så barnet på en rolig måde lærer at mærke hvordan følelser og musik påvirker kroppen.


Arr. Levende Musik i Skolen /Musikhuzet i samarbejde med Musikforeningen NoName Svaneke.
Drømmekvateret er en App. Bestående af fem drømmerejser. Drømmerejserne er opfundet af Farnoush Bassri, der i sit arbejde som skolelærer ofte oplevede, at eleverne havde behov for et roligt øjeblik i løbet af dagen. Da børn og forældre begyndte at efterspørge hendes mindfulness-øvelser til brug uden for skoletid, udviklede hun sammen med psykolog Ditte Sø og producer Frederik Nordsø de fem rejser, som findes i app’en. http://drommekvarteret.dk/


Støt vores sponsorer: DE gør det muligt, at musikken spiller i FREM


Hotel Siemsens Gaard – overnatning
Restaurant Bryghuset - bespisning